SIA likvidācijas apraksts

1. Kas ir likvidācija

Likvidācija ir juridiskas personas darbības izbeigšana, kā rezultātā šī juridiskā persona beidz eksistēt un tiek izslēgta no reģistra. Darbības izbeigšanas pamatā var būt dalībnieku (ieinteresēto personu) lēmums, kā arī trešo personu – tiesas, Valsts Ieņēmumu Dienesta vai Uzņēmumu Reģistra lēmums.

Šajā aprakstā tiks vērtēts tikai likvidācijas process attiecībā uz izplatītāko likvidācijas veidu – likvidēta tiek sabiedrība ar ierobežotu atbildību un likvidācijas pamatā ir dalībnieku lēmums.

2. Likvidācijas process

Likvidācija sastāv no diviem posmiem:

– Pieteikums Uzņēmumu Reģistrā par SIA darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu;

– Pieteikums par SIA izslēgšanu no reģistra – tiek iesniegts 1-3 mēnešu laikā (atkarībā no tā, vai SIA ir zināmi kreditori vai nav) pēc likvidācijas uzsākšanas.

3. Likvidācijas termiņš

– Ja nav zināmu kreditoru – 1 mēnesis kreditoru prasījumu iesniegšanai, pēc kura SIA drīkst izslēgt no Komercreģistra;

– Ja ir zināmi kreditori – 3 mēneši kreditoru prasījumu iesniegšanai, pēc kura SIA drīkst izslēgt no Komercreģistra;

4. Likvidācijas iemesli

Savā praksē esam saskārušies ar dažādiem likvidācijas iemesliem, taču galvenokārt šie iemesli ir:

– Neveiksmīgs bizness;

– SIA ilgstoša bezdarbība;

– Nodokļu izmaiņas, kas padara turpmāku darbību finansiāli neizdevīgu – šis iemesls pēdējā laikā ir īpaši aktuāls.

5. Sekmīgas likvidācijas nosacījumi

Lai varētu sekmīgi novadīt likvidācijas procesu, nepieciešams, lai izpildītos vairāki nosacījumi. Ja šos nosacījumus nav iespējams izpildīt, labāk likvidāciju nemaz neuzsākt, bet meklēt citus risinājumus:

– Nav parādsaistību – iesniedzot pieteikumu par SIA izslēgšanu no Komercreģistra (t.i. uz likvidācijas pabeigšanas brīdi), Sabiedrībai nedrīkst būt nenokārtotas parādsaistibas ne pret trešajām personām, ne pret valsti. Uzņēmumu Reģistrs pirms lēmuma taisīšanas par izslēgšanu no Komercreģistra, pieprasīs nodokļu informāciju no Valsts Ieņēmumu Dienesta;

– Atskaites – visas likumos paredzētās atskaites u.c. dokumenti ir iesniegti.

6. Likvidators

– Parasti par likvidatoru dalībnieki (ieinteresētās personas) ieceļ valdes locekli, taču var iecelt jebkuru rīcībspējīgu trešo personu. Likvidatoram ir tādas pašas tiesības, kā valdes loceklim, izņemot, tiesības slēgt jaunus darījumus, kas ir pretrunā mērķim – Sabiedrības likvidācijai.

– Ja likvidators likvidācijas gaitā konstatē, ka SIA ir maksātnespējas stāvoklī (nespēj apmierināt visus kreditoru prasījumus), likvidatoram jāiesniedz maksātnespējas pieteikums tiesā. Atgriežoties pie šī apraksta 3. punkta – ja pirms likvidācijas uzsākšanas ir skaidrs, ka SIA nespēs nokārtot visas saistības, nav vērts tērēt laiku un naudu uz likvidāciju, bet gan uzreiz meklēt citas iespējas.

– Likvidatoram jānosūta paziņojums par likvidāciju visiem zināmajiem kreditoriem.

– Likvidators sagatavo un iesniedz VID visus pārskatus, atskaites utt.

– Likvidators iesniedz Valsts Arhīvā visus atbilstošos SIA dokumentus.

7. Likvidācijas sekas

Pēc SIA izslēgšanas no Komercreģistra:

– SIA beidz eksistēt;

– SIA dalībnieki sadala savā starpā atlikušo SIA mantu un finanšu līdzekļus, ja tādi ir (jāizvērtē vai nav pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli).

8. Likvidācijas izmaksas

– Likvidācijas uzsākšana 27€

– Likvidācijas pabeigšana (izslēgšana no reģistra) 0€

– SIA dokumentu nodošana arhīvā 70€ (sākot no)

– Grāmatvedības dokumentu sagatavošana ….

 

ComReg SIA

http://comreg.lv/

info@comreg.lv

+371 26 068 745

adobe_pdf_file_icon_32x32Lejupielādēt rakstu pdf formātā